Diversidat en piedra

Sorprenden espezialmén as formazions cheologicas denominadas MALLOS, farallons de conglomerau que evocan enormes torretons de vertichinosas parez verticals, paradiso d’escaladors e ábitat frecuentau por numbrosas rapazes. Destacan os mallos de Riglos, Agüero e Murillo, en o entorno d’o riu Galligo, e os d’o Salto de Roldán e Vadiello, en o Parque Natural de Guara.

As sierras prepirinencas cubillan atras formazions de relieve abrupto d’indudable belleza, fruito d’a erosión fluvial en o terreno: se trata d’as FOZES, CAÑONS, BARRANCOS e GARGANTAS, amás de numbrosas cuevas e grimas en un mundo soterranio pleno de belleza e misterio.

A foz de Salinas, zercana a o riu Galligo, e la d’Escalete, en as inmediazions d’o pantano d’A Peña, son os millores exponens d’este tipo de conzietos naturals, aptos para o disfrute en senzillos itinerarios senderistas.

Os cañons e gargantas más espectaculars s’ubren en o PARQUE NATURAL D’OS CAÑONS e A SIERRA DE GUARA, estando os d’os ríos Forniga, Flumen, Guatizalema e Calcón os más practicaus por os que aman o barranquismo. Debuen azeder e sin desmerexer en belleza ye o barranco d’A Pillera, en as proximidaz de Nozito, en a cara norte d’a Sierra de Guara, asinas como as gorgas de San Cristóbal, en a naxedero d’o riu Sotón, e as gorgas de San Chulián de Lierta.

En a part meridional d’A Plana, sorprenden os TURRULLONS de Pirazés e Tramazet, resultau d’un intenso efecto erosivo sobre tierra arenisca que ha modelau un paisache evocador. Por atro costau, os SASOS e PLANOS d’a Violada, en Alcalá de Gurrea e Almudébar, contrastan por tratar-se d’un territorio suavemén ondulau con pueyos escasamén elevaus.

1. Mallos de Riglos
2. Mallos de Riglos (vista posterior)
3. Mallos de Riglos y río Gállego
4. Mallos de Riglos
5. Mallos de Riglos

Diversidat acuatica

Cuantos RIUS sulcan esta comarca de norte a sud, ufrindo agradables riberas en os suyos cursos meyos enta Ebro: o riu Galligo, en o Reino d’os Mallos, ye o riu más vital, recorriu por numbrosos amans d’o rafting e atros esportes en aguas bravas; atros rius son Sotón, Isuela, Flumen, Guatizalema e Alcanadre, que orichinan en os suyos cursos altos suchestivos cañons e barrancos e agradables sotos en o meyo.

L’agua ye presén tamién en os ENTIBOS que garantizan o baño e agradables paseyos por o suyo entorno: os embalses d’A Peña, Arguis, Belsué, Zienfuens, Vadiello e Calcón. O d’A Sotonera posibilita antimás a practica d’esportes nauticos. De notable belleza son tamién as LABERCAS, sistemas de regulazión d’agua d’orichen arabe que son parada obligada de buena cosa d’aves acuaticas; d’estos umedals cal destacar a laberca de Cortés, en Chimillas, as labercas de Castilla e d’Alboré, en Lopiñén, a laberca de Loreto, zercana a Banariés, e a laberca de Valdabra, en as proximidaz de Uesca.

GarzaAlbercaAlbore
Grullas-1
Grullas-2
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-1
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-2
La_Sotonera_y_la_alberca_de_Alboré-3
Sotonera

Flora e fauna

Este variau relieve ye cubierto por diversas espezies vechetals, sobresalindo as carrascas e os pins por os campos de zereal e de cautivos leñosos, espezialmén oliveras e almendreras. Amás, as plantas aromaticas e rocazeras, que arradigan as suyas venas en as abundans parez de roca d’o paisache d’A Plana, destacando-ne a coda de borrega, as siemprevivas u os zapatez d’a virchen. D’atra man, os chopos siguen as riberas fluvials, entre que en as arias montañosas abunda a vechetazión de tipo atlantico e pirenenco, como l’abet e o fayar.

O mundo animal tamién ye diverso en esta comarca, destacando-ne o chabalín e o corzo, o conello, a perdiz e o gato montesino.

Os zielos d’A Plana son frecuentaus por aves rapazes e necrofagas, como o vutre, o esparvero e o cluxiuesos. Atramén, as aves acuaticas fan escala en as labercas d’este territorio en o suyo trayecto migratorio a lo largo d’a Peninsula Iberica.

Aguilucho
Alimoches
Buitre
Butre_Roldan
Milano
Quebrantahuesos-1
Quebrantahuesos-2
Quebrantahuesos

Alufrar e aprender

Tota esta diversidat bien merex un paseyo e a contemplazión pausada dende MIRADORS d’exzepzión. Algunos d’os que más recompensan sin exichir guaire esfuerzo en o suyo azeso son o Pico de l’Aguila en Arguis; o Salto de Roldán, chunto a Santolarieta; a torre medieval de Santolaria; o mon de San Miguel, en Ayerbe; o castiello de Marcuello e o Mirador d’os Vutres, en Linars de Marcuello; l’armita d’a Virchen d’a Peña, en Aniés; o mirador d’a Reina, en o Castiello de Lobarre; o mirador d’a Colechiata, en Boleya; o zerro d’A Corona, en Almudébar; a Piedra d’o Mediodía, en Pirazés.

Por atro costau, a Plana de Uesca cuenta con cuantos ESPAZIOS MUSEISTICOS E INTERPRETATIVOS relazionaus con a naturaleza: o Zentro “Arcaz”, sobre as aves rapazes e carnuzeras, en Riglos; o Museu Naturalista «A Casa d’os Vutres», en Santa Zilia de Panzano; o Zentro d’a Naturaleza «Laberca d’Alboré», en Montmesa, zentrau en as aves migratorias e acuaticas; e o Espazio “Salto de Roldán”, en Sabayés.

mapa localidades