En un entorno singular e espezialmén bello con o entibo d’o mesmo nombre en a part zentral, se levantan estas formazions de conglomeraus, grans parez verticals aisladas, denominaus mallos. Os d’aquí son conoxius como os Mallos de Ligüerri, e son dominados por os monolitos a Nitra e o Puro, chunto con o barranco d’Isarre en que s’alcuentra l’armita de San Chinés. Un atro d’os simbolos petrios de Vadiello e o “Uevo de San Cosme”. Una larga lista entre la que se i alcuentran a Trunfa, os Pepes, tamién clamaus mallos d’A Liana, Lazas, as Crenchas d’o Borón, o pico San Chorche, más os barrancos d’Escomentué, d’o Diaple, de Lazas e a Canal d’o Palomo, en os que se i puede veyer buena cosa de vutres.

Os mallos d’esta zona son retunos e forman un mazizo petrio ideal pa os amans d’a escalada.

1. Mallos de Vadiello
2. Mallos y embalse de Vadiello