Alufra, comprende e disfruta.

A Plana de Uesca cuenta con cuantos Espazios Museisticos e Interpretativos relazionaus con diferens tematicas:

Naturaleza: O Zentro d’Interpretazión d’Aves Rapazes ARCAZ, en Riglos; o Museu Naturalista “A Casa d’os Vutres” en Santa Zilia de Panzano; o Zentro d’Interpretazión “Os Altos de Guara", en a mesma localidat; o Zentro d’Interpretazión d’as Aves Migratorias “Laberca d’Alboré”, en Montmesa.

Arte: Museu de Uesca: a colezión permanén se distribuye en dos sezions: Arqueolochía e Bellas Artes. Tamién en Uesca s’alcuentra o Zentro d’Arte Contemporanio-Fundazión Beulas “CDAN”, un puesto de referenzia en as cuestions que relazionan l’arte e a naturaleza.

Etnografía: Museu d’o Segallo, en Agüero; Museu d’o Vestiu, o Ventallo e o Calzero, en Alerre; Museu etnolochico “Santas”, en Boleya; Museu naturalista “O Molín de Yeste”, en Yeste; Museu d’a Electrizidat, en Murillo de Galligo; Zentro de Interpretazión d’a Vite, as Bodegas e o Vino “El Bodegón”, en Almudébar; Molín d’O Viñero, en Castilsabás; Museu de Zeramica, en Bandaliés.

Educazión: Museu Pedagochico d’Aragón, en Uesca. Museu d’a Escuela Rural, en Linars de Marcuello.

Relichioso: Museu Diozesano en Uesca, Museus Parroquials en Almudébar e Alcalá de Gurrea, Museu de l’Organo en Agüero.

 

Espazios relazionaus con o patrimonio cultural:

Alerre

Zentro d’Interpretazión d’o Ventallo e d’o Calzero.

Tel. 974 219 833

Exposizión sobre diferens tipos de calzero e d’o ventallo, complemento muito ligau a la nuestra cultura.

 • Museo Del Traje Y Del Calzado. Alerre

Almudévar

Zentro d’Interpretazión d’a Vite, as Bodegas e o Vino.

Tel. 974 250 002

Instalau en os antigos depositos d’agua, repasa a istoria d’a localidat e os suyos cautivos tradizionals, zentrando-se en a vite e en o prozeso d’a elaborazión d’o vino, pa lo que se son reunius numbrosos trastes, fotografías, panels e o diorama d’una bodega.

 • Centro Interpretación El Bodegón
 • Centro De Interpretación El Bodegón. Almudévar

Ayerbe

Zentro d’Interpretazión Ramón y Cajal.

Tel. 974 380 554

https://www.facebook.com/ryc.ayerbe

[email protected]

Ubicau en a casa familiar do Santiago Ramón e Cajal vivió en a suya infanzia e choventut, fotografías antigas, piezas d’epoca, reproduzions e textos audiovisuals dan a conoxer a vida e logros zientificos d’o premio Nobel.

 • Centro Ramón Y Cajal. Ayerbe

Agüero

Museo d’o segallo.

Tel. 974 380 332

Museu etnolochico que leva o mesmo nombre d’a casa. Buena cosa d’os obchetos que i guarda son piezas d’a mesma familia:

Gramofonos, aparatos de radio, maquinas de filar, embutidoras, sifons, molinez de café, más de mil fotografías antigas, libros, reloches, claus, matracas, interruptors, monedas e billetes... Cuasi un millar de obchetos. No i falta un espazio dedicau a la cozina, con o fogaril, cuatre cadieras e mesmo a mesa parada con mantels, vaxiella e cubiertos antigos. Axovars de novia e de ninins, e atras prendas delicadas.


Museu de l’organo

Tel. 974 380 606

Ubicau en Casa Abadía, os obchetos e piezas que s’exposan se distribuyen en cuatre salas. Se i pueden contemplar os distintos elementos que conforman cualsiquier organo, tubos, teclas talladas en fusta de buxo u en marfil, mecanismos propios d’un organo, como valvulas, molinez, tiradors, garruchas, muelles e un panderet (pieza de fusta con orifizios de diferens diametros que sostien os tubos de mayor a menor).

 • Museo Del Organo

Alcalá de Gurrea

Museu Parroquial.

Tel. 974 250 426

O modesto pero a saber qué interesán Museu Diozesano d’Alcalá de Gurrea ye situau en o baxo coro d’a Ilesia Parroquia de San Chorche, en que podemos veyer cuantas obras d’arte sacras e diversos motivos liturchicos relichiosos.


Almudévar

Museu parroquial.

Tel. 974 250 020

O Museu d’Arte Sacro d’Almudébar s’alcuentra en o interior d’a ilesia parroquial de Nuestra Señora de l’Asunzión e ocupa cuantas salas con un numbro elevau de piezas d’arte de tota mena: ornamentos sagraus, pinturas e retablos d’os sieglos XV e XVI, asinas como numbrosas piezas d’archentería. Prozeden d’a ilesia parroquial e de l’armita d’a Virchen d’A Corona.


Bandaliés

Museo de cerámica.

Tel. 974 262 077

Se hace eco de la tradición alfarera de la localidad en el pasado, especializada en la cerámica de fuego, como ollas y cazuelas. Componen su colección piezas cedidas por los vecinos, a las que se añaden algunos útiles empleados para realizar las decoraciones.


Boleya

Museu etnolochico Casa Santas.

Tel. 974 270 407

Os chermanos d’a familia Santas de Boleya comproron a casa d’o numero 14 d’a carrera Castilla pa convertir-la en un museu etnolochico. As abitazions d’o edifizio han de contemplar-se dende as puertas respectivas, por motivos de seguranza e porque, amás de muito valiosos, os obchetos que se muestran en cada abitazión son numbrosos.

En as plantas superiors s’alcuentran a sala de costura e planchau d’a ropa, o gabinet, l’abitazión d’estudio e chuegos pa os ninos, cozina, minchador, despacho e atras. En o patio de casa, una prensa de vino, aladros e atros trastes de labranza.


Uesca

Museu de Uesca.

(Provinzial d’arqueolochía e bellas artes.)

Tel. 974 220 586

www.patrimonioculturaldearagon.com

[email protected]

O Museu de Uesca s’ubica en o edifizio de l’antiga Universidat Sertoriana, adosau a lo que se conserva d’o Palazio d’os Reis d’Aragón. Estos dos inmuebles constituyen a suya siede e son amás edifizios de gran interés istorico e arquitectonico.

O Palazio d’os Reis d’Aragón ye un magnifico exemplo d’o romanico zivil de finals d’o sieglo XII e se podrían destacar d’entre as suyas estachas las conoxidas con os nombres de “Sala d’a Campana”, “Salón d’o Trono” e “Sala de doña Petronila”. A Universidat Sertoriana, de planta octogonal e con un esplendido patio zentral porticau, ye uno d’os maximos exponens de l’arquitectura zivil barroca que data de 1690.

Dimpués d’as reformas realizadas en a decada de 1970 e entre 1993 e 1995, o Museu cuenta con ueito salas d’exposizión permanén, de recorriu lineal, e con atras tres estachas en o Palazio d’os Reis d’Aragón destinadas a exposizions temporals u a atras actividaz publicas. As colezions abracan dos vertiens tematicas: l’arqueolochica e l’artistica. A sezión d’Arqueolochía, con piezas que van dende o Paleolitico dica a Edat Meya, ocupa as cuatre primeras salas; la de Bellas Artes, en as cuatre salas siguiens, presienta obras que abracan dende o sieglo XVI dica o XX, destacando-ne o conchunto de pintura gotica, a serie de litografías d’os Toros de Burdeus de Goya e a obra de Ramón Acín.

 • 1 Museo Provincial. Huesca
 • 2 Museo Provincial. Huesca
 • Fuente Romana. Museo Provincial
 • Sala De La Campana. Palacio Real. Museo De Huesca

Uesca

Museu Diocesano.

Tel. 974 231 099

www.museo.diocesisdehuesca.org

[email protected]

O Museu Diozesano de Uesca contien una d’as millors colezions d’arte sacro d’Aragón. S’alcuentra en o interior d’a catedral gotica dedicada a o Salvador e a San Pietro e naxe en 1945 debán d’a nezesidat de cubillar o clamau Tresoro d’a Seu que conteneba importans piezas d’a mesma e d’atras ilesias d’a Diozesis. A lo largo d’o tiempo o museu fará bel cambio d’ubicazión e en l’actualidat as colezions se reparten en tres espazios arquitectonicos: a Sala e Antesala Capitular, pa a orfebrería; as claustras pa pintura e escultura medieval, e a Parroquieta, pa pintura e escultura renazentista e barroca.

En as salas d’orfebrería s’exposan importans obras como as tres arquetas relicario prozedens de Limoches, o retablo de Nuestra Siñora de Salas d’o sieglo XIV u una serie de cruzes prozesionals, calizes, custodias navetas, cantorals… propios d’a liturchia cristiana. As salas d’arte medieval, en as claustras romanico e gotica, exiben obras altoaragonesas d’os sieglos XIII, XIV e XV que permiten de visualizar as diferens tendenzias pictoricas d’a Edat Meya en este territorio, destacando-ne, entre atras piezas o retablo d’a Coronazión d’a Virchen de Pedro de Zuera u as tablas d’o retablo de Pallaruelo de Monegros signadas por Martín Soria. Finalmén, a Parroquieta contien as colezions de Renaximiento e Barroco. Ocupando un lugar privilechiau s’alcuentra o retablo de l’Abadía de Montaragón de Gil de Morlanes. Tamién se i puede veyer pinturas de Vicente Berdusán, os Bayeu, Luzán e Luis Muñoz.

 • 1 Museo Diocesano. Huesca
 • 2 Museo Diocesano. Huesca

Uesca

Zentro d’Arte Contemporanio. CDAN (Zentro d´Arte e Naturaleza). Fundazión Beulas.

Tel. 974 231 700

www.cdan.es

[email protected]

O CDAN se configura como un espazio vivo, ubierto a la ziudat de Uesca e a os suyos visitans, tenendo como exe prinzipal l’arte e a naturaleza. O Zentro d’Arte e Naturaleza proposa un programa regular d’actividaz zentradas en a suya doble colezión, en a naturaleza, o espazio publico, a creazión artistica e a cultura contemporania apostando por introduzir nuevas reflexions.

L’obchetivo d’a Fundazión Beulas ye fer d’o CDAN un puesto de referenzia en os itinerarios d’estudio de l’arte contemporanio. Crear un territorio pa l’arte capable de chenerar una imachen de Uesca contemporania que reclame l’atenzión internazional por a suya espezializazión en temas singulars sobre arte e naturaleza.

 • 1 CDAN. Huesca
 • 2 CDAN. Huesca

Uesca

Museu Pedagochico d´Aragón.

Tel. 974 227 361 - 974 233 036

www.museopedagogicodearagon.com

[email protected]

O Museu Pedagochico d’Aragón, creau en 2006, tien como obchetivo dar a conoxer a istoria d’a educazión en Aragón, a importanzia que a Comunidat ha teniu en o desenrollo d’os sistemas educativos e os metodos e recursos didacticos utilizaus por os dozens a lo largo d’os sieglos XIX e XX dica l’actualidat. Estudiar os materials escolars ye estudiar o tipo d’escuela, de mayestro, a evoluzión en a conzepzión d’a infanzia, os modelos d’aprendizache, etc., e, más que más, nos permite de reflexionar sobre o conoximiento que se consideraba útil en cada momento e o modelo de soziedat de cada epoca.

Dende 1812, año en que a Constituzión de Cádiz presentaba a educazión como un dreito de tot ziudadano, dica a regulazión d’o dreito a la educazión feito por a Constituzión de 1978, se promulgoron en España diferens leis, e os distintos rechímens politicos dioron as suyas propias consignas en cuanti a la educazión se refiere. O discurso expositivo muestra temas como A instituzión escolar, A educazión d’as Ninas, Valors e practicas en a escuela, A escuela a comienzos d’o sieglo XX, A escuela en a II Republica e A escuela nazional catolica u Os medios tecnolochicos en l’aula.

Os fondos inizials d’este Museu son constituidos por as colezions depositadas en o Zentro de Profesors e Recursos de Uesca que dende 1987 ha aplegau e estudiau os materials representativos d’os diferens modelos d’escuela que composan o patrimonio educativo d’Aragón.

 • Museo Pedagógico De Aragón. Huesca

Linars de Marcuello

Museu d´a Escuela Rural.

Tel. 649 307 480 - 690 636 080

[email protected]

Por iniziativa de Rafael Jiménez Martínez, en a localidat de Linars de Marcuello (munizipio de Lobarre) se reabilitó en 2004 l’antiga escuela e casa d’o mayestro e se i exposoron materials que pertenexeban a la colezión con que se creó o Museu Pedagochico d’Aragón en mayo de 2006.

Ue l’antiga escuela de Linars de Marcuello puede considerar-se una sala más d’o Museu Pedagochico d’Aragón que mete a disposizión d’o publico un interesán espazio museistico pa entender qué yera a escuela rural, en qué condizions treballoron os mayestros d’estas escuelas e con qué materials aprendioron os ninos e ninas d’estos chiquez nuclios de poblazión.

 • Museo De La Escuela Rural. Linás De Marcuello

Murillo de Gállego

Museu d´a Electrizidat.

Tel. 976 437 246 - 679 813 407

En o edifizio de l’antigo molín farinero de Murillo de Galligo s’exiben as piezas de l’antiga zentral idroelectrica d’esta localidat, desmontada a prinzipios d’o años setanta.

O museo se divide en tres plantas; en la planta carrera se pueden contemplar as piezas más brutas: l’alternador, a turbina e os transformadors. En o primer piso s’ha instalau una maqueta d’a presa original feita a escala, e en o sotarraño s’exposan piezas que, anque de menor envergadura, yeran d’enorme importanzia en o control d’a zentral: voltimetros, amperimetros, e mesmo algunos d’os primers telefonos instalaus en España, allá en l’año 1901.

Completa a exposizión una colezión de fotografías de l’antiga zentral que sirve d’emparo pa conoxer en qué part d’a zentral yera situada cada una d’as piezas.

 

Visitar:

Consulta aquí os orarios e contactos actualizaus pa a temporada ibierno 2017-2018 d’os elementos patrimonials d’a comarca:

>> ORARIOS IBIERNO UESCA ZIUDAT 

>> ORARIOS IBIERNO LUGARS D´A PLANA

 

 • 1 Molino Del Viñedo. Castilsabás
 • 2 Molino Del Viñedo. Castilsabás